Whatsapp / Telefoon

(053) 2340205

E-mail

info@minkeberger.nl

Praktijk Minke Berger, gevestigd aan Klaverstraat 3 Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Klaverstraat 3

7531 DM ENSCHEDE

www.minkeberger.nl

info@minkeberger.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Praktijk Minke Berger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Praktijk Minke Berger verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Praktijk Minke Berger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te informeren over onze diensten of wijzigingen over onze diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van het factureringsproces
 •  Praktijk Minke Berger verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Praktijk Minke Berger neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Praktijk Minke Berger) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Praktijk Minke Berger bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

• Voor alle gegevens omtrent de cliënt is er een bewaartermijn van 1 jaar na laatste behandeling.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Minke Berger deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Minke Berger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hierbij valt te denken aan: accountantskantoor, administratiekantoor, belastingdienst, Cloud beheerder, etc. Daarnaast verstrekt Praktijk Minke Berger persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk Minke Berger gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Minke Berger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@minkeberger.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Praktijk Minke Berger wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Minke Berger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@minkeberger.nl